Gebruiksvoorwaarden

Wie beheert deze website?

Deze website , www.keylegal.be et www.keylegal.brussels (de « Site »), wordt beheerd door Key Legal bv ("Key Legal", "wij", "ons"). Key Legal is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1170 Brusse, Groenkraaglaan, 3, ondernemingsnummer 0560.782.635.

U kan ook contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@keylegal.be

 

Gebruik van de Site

Het gebruik van de Site is uitsluitend toegelaten voor zover zij in overeenstemming is met onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Wij nodigen u uit om deze door te nemen voordat u de Site gebruikt. Door de Site te bezoeken wordt u geacht onze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden.

 

Inhoud van de site

De informatie beschikbaar op of via deze website is van algemene aard en is louter informatief. In geen enkel geval vormt deze informatie juridisch advies, klantenwerving of een aanbod van diensten. Indien u juridisch advies wenst, nodigt Key legal u uit om contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat. Hij of zij zal u persoonlijk advies geven.

Key Legal levert grote inspanningen opdat de inhoud van de Site volledig, juist en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Key Legal geeft geen garantie voor de inhoud en informatie op de Site.

 

Indien u vragen heeft over de inhoud van de Site of indien u een fout opmerkt, kan u contact opnemen via info@keylegal.be.  

 

Hypertextkoppelingen naar de Site

U mag geen hypertekstkoppeling maken van uw website naar de startpagina of enige andere pagina van de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Key legal. Alle verzoeken moeten worden gericht naar info@keylegal.be.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Site en de inhoud ervan (met name afbeeldingen, logo's en teksten) worden beschermd door het auteursrecht. U verwerft geen van deze rechten door onze site te bezoeken. Het gebruik en de reproductie van het geheel of een deel van de inhoud van de site, anders dan noodzakelijk voor uw bezoek aan de site, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Key legal. Alle verzoeken moeten worden gericht naar info@keylegal.be.

 

Clausule inzake beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Key legal wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van deze Site. Bovendien is Key legal niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mogelijke onderbrekingen in de on-line beschikbaarheid van de Site veroorzaakt door technische fouten, virussen of andere elementen buiten de controle van Key legal.

Key legal wijst iedere aansprakelijkheid af voor de inhoud van internetsites van derden waarnaar onze Site u kan doorverwijzen. De internetsites van derden en hun inhoud vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun auteur(s). Key legal verbindt zich ertoe alle links te verwijderen waarvan zij daadwerkelijk weet heeft dat ze naar ongeoorloofde informatie of activiteiten leiden.

Het gebruik van informatie die op of via de Site wordt geraadpleegd, gebeurt op eigen risico. Key Legal wijst iedere aansprakelijkheid af voor beslissingen die worden genomen op basis van deze informatie.

 

Advocaat-cliënt relatie

De verzending en/of ontvangst van informatie via deze site impliceert geenszins dat u cliënt bent of zult worden van Key legal. Om cliënt te worden dient u contact op te nemen met Key legal of één van haar advocaten. De modaliteiten van de tussenkomst zullen moeten worden bepaald op basis van onze Algemene Voorwaarden. Elk van onze advocaten is actief in één of meerdere juridische domeinen, zoals vermeld in de rubriek 'Onze advocaten' op de Site.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de volledige inhoud ervan uitsluitend wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtbanken van het Franstalige gerechtelijke arrondissement Brussel, met uitsluiting van alle andere rechtbanken, zijn bevoegd in geval van geschillen met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan.

 

Contact

Als u vragen hebt over de site of de inhoud ervan, kunt u contact opnemen via  info@keylegal.be.

 

Privacybeleid

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Key Legal bv ("Key Legal", "wij" of "ons"). Key Legal is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres te 1170 Brussel Groenkraaglaan, 3. Ondernemingsnummer 0560.782.635.

U kan ook contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@keylegal.be

Gegevensverwerking en de doeleinden ervan

Key legal maakt stelt alles in het werk van om de privacy van de bezoekers van haar websites, www.keylegal.be en www.keylegal.brussels (de "Site") te eerbiedigen.

Bij het bezoeken van de Site worden geen gegevens over uw privéleven verzameld. De enige gegevens waartoe wij toegang hebben, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld: hetzij door een e-mail te sturen, hetzij via het contactformulier, hetzij via de rubriek aanwerving, hetzij als onderdeel van uw inschrijving voor een van onze rubrieken.

Deze informatie wordt verzameld en verwerkt in volledige overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken zijn :

1. het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;

2. om contact met u op te nemen in het kader van een selectie- en wervingsprocedure;

3. om u op de hoogte te houden van evenementen die van belang zijn voor Key Legal alsook van juridisch nieuws dat voor u van belang kan zijn;

4. om u op de hoogte te houden van evenementen die van belang zijn voor Key Legal alsook van juridisch nieuws dat voor u van belang kan zijn;

5. om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (met inbegrip van de preventie en bestrijding van het witwassen van geld).

Door het verstrekken van uw gegevens geeft u Key Legal de toestemming om bovengenoemde verwerkingen uit te voeren.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Gegevens worden bewaard zolang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. In het geval van een contractuele relatie tussen Key legal en uzelf, worden uw gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie tot vijf jaar na het einde van deze relatie. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de Diensten waarop u bent geabonneerd. Geen overdracht van uw persoonlijke gegevens Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft steeds het recht op toegang tot uw gegevens en op de correctie ervan, indien nodig. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. Stuur hiervoor uw gedateerd en ondertekend verzoek naar info@keylegal.be, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

Wijzigingen aan de Privacy Policy

Key legal behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen teneine te voldoen aan de huidige wetgeving ter bescherming van de privacy.

 

Contact

Voor meer informatie over ons privacybeleid kan u contact opnemen met info@keylegal.be